nadrokytkou.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Účelem tohoto textu, je informovat Vás o zpracování Vašich osobních údajů, o způsobu, jakým s Vašimi osobními údaji nakládáme a o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.

Zpracování Vašich osobních údajů se řídí zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále v textu jen „GDPR“).

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Nadlan s.r.o., se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČO: 27654397, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121862 (dále v textu také jen „my“ ve všech pádech nebo „Správce“).

Kontaktní e-mail Správce: accounting@bcdgroup.cz

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze osobní údaje, které od Vás obdržíme v rámci obchodního vztahu, tedy v souvislosti s využíváním našich služeb, jednáním o smlouvách a v souvislosti s uzavřenými smlouvami. Dále budeme zpracovávat osobní údaje, které nám případně poskytnete v rámci písemné (či e-mailové) komunikace s námi, a to proto, abychom na Vaše dotazy, podněty či připomínky mohli odpovědět. Pokud je to nezbytné, můžeme některé údaje pro účely uzavření smluv získat z veřejně dostupných zdrojů (např. veřejné rejstříky, katastr nemovitostí). Zpracováváme tedy zejména následující údaje:

 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • e-mail

V případě uzavření smlouvy směřující k převodu nemovitosti do Vašeho vlastnictví (tj. rezervační smlouva, budoucí kupní smlouva, kupní smlouva, apod.) obvykle přibydou následující údaje:

 • bydliště
 • rodinný stav
 • datum narození
 • rodné číslo (případně IČO / DIČ u OSVČ)
 • číslo účtu

Za jakým účelem údaje zpracováváme

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je výkon naší podnikatelské činnosti směřující k uzavření smluv, jejichž předmětem je zejména prodej nemovitostí a následné plnění z těchto smluv, jakož i případné vymáhání nároku z těchto smluv vzešlých.

Primárním účelem tedy je uzavření veškerých smluv směřujících k převodu dané nemovitosti do Vašeho vlastnictví (tj. zejména rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvy a případně též zástavní smlouvy a/nebo smlouvy o úschově) a dále možnost informovat Vás o některých skutečnostech nezbytných k plnění těchto smluv (např. zaslání informace o kolaudaci na Vaši adresu, apod.).

Dále je účelem zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a e-mail zaslání obchodních sdělení s informacemi o případných nových projektech skupiny BCD Group (http://www.bcdgroup.cz), do které Správce patří, zákazníkům, kteří s námi již dříve uzavřeli nějakou smlouvu nebo projevili vážný zájem o koupi našich produktů a/nebo se udělením souhlasu na webových stránkách přihlásili k odběru těchto informací.

Vaše osobní údaje zpracováváme také za účely daňovými a účetními, za účelem splnění jiných povinností uložených nám právními předpisy, za účelem marketingu a případně za účelem řešení sporů, vymáhání našich právních nároků nebo obrany proti nárokům vzneseným vůči naší společnosti.

Na základě jakého právního důvodu údaje zpracováváme

Právním důvodem zpracování (čl. 6 GDPR) Vašich osobních údajů je:

 • primárně splnění smluv, které s Vámi uzavíráme a provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost v případě přípravy smluvní dokumentace (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • plnění právních povinností, které se na nás vztahují, a to pro účely daňové, účetní a pro účely splnění jiných povinností uložených právními předpisy (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • v některých případech oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) na:
  • uzavírání smluv v oboru našeho podnikání, a to pro účely zasílání informací o nových projektech formou e-mailového obchodního sdělení, resp. pro účely přímého marketingu, pokud toto není činěno na základě souhlasu – viz níže;
  • uplatnění případných právních nároků a obrana proti případným právníkům nárokům vzneseným proti Správci;
  • zlepšení kvality služeb poskytovaných Správcem, řádné vyřízení Vašich dotazů, podnětů a připomínek či stížností;
  • standardním provozu webových stránek (v případě použití tzv. funkčních cookies);
 • v případě zasílání nabídek a informací o našich projektech formou e-mailového obchodního sdělení na základě přihlášení se k odběru je právním důvodem zpracování Vámi udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a), který můžete kdykoliv jednoduše odvolat zasláním e-mailu na kontaktní adresu Správce, kde napíšete, že nechcete nadále dostávat obchodní sdělení.

Prosíme, vezměte na vědomí, že odvolání souhlasu je vždy účinné jen do budoucnosti a nemá tak vliv na zpracování Vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Doba, po kterou budeme Vaše údaje zpracovávat

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu trvání našeho vzájemného obchodně-právního vztahu a po skončení tohoto vztahu po dobu nezbytně nutnou pro případné následky skončení tohoto právního vztahu (tj. vznesení případných nároků z Vaší nebo naší strany) a po dobu přiměřenou vzhledem k možnosti navázání nového obchodně-právního vztahu, respektive po dobu vyžadovanou právními předpisy.

V případě, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu, bude zpracování probíhat jen do okamžiku odvolání tohoto souhlasu.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám právní předpisy, zejména GDPR, přiznávají určitá práva, která hodláme naprosto plně respektovat. Informujeme Vás tedy, že máte zejména právo:

 • požadovat od Správce přístup k osobním údajům, které jsou o Vás zpracovávány a právo na tzv. přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR;
 • požadovat opravu / doplnění osobních údajů, které jsou nepřesné (například, když se přestěhujete, změníte příjmení, apod.)
 • požadovat výmaz osobních údajů v případech upravených v čl. 17 GDPR, tj. zejména pokud skončí účel zpracování nebo odpadne zákonný důvod zpracování Vašich osobních údajů;
 • požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 GDPR;
 • právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 GDPR z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, a to pouze v těch případech, kdy je právním titulem ke zpracování osobních údajů oprávněný zájem Správce (viz popis jednotlivých právních důvodů zpracování výše);
  • pokud výše uvedenou námitku vznesete vůči zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (tj. zasílání e-mailových obchodních sdělení), nebudou Vaše údaje dále tímto způsobem zpracovávány a přestaneme Vám předmětná obchodní sdělení posílat;
 • v případě, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu (tj. odběr novinek v případě, že jste se k němu přihlásili a/nebo tzv. reklamní cookies), máte právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, přičemž tímto odvoláním není narušena zákonnost zpracování údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu.

Jaké údaje jste povinni poskytnout

Za účelem prohlížení našich webových stránek nám samozřejmě nejste povinni poskytnout žádné osobní údaje (s výjimkou nezbytných tzv. funkčních cookies zajišťujících běh webových stránek). Pokud se s námi však rozhodnete uzavřít smlouvu, je nezbytné, abyste nám poskytli osobní údaje nutné k uzavření a plnění této smlouvy, jinak bychom s Vámi smlouvu nemohli uzavřít. Jedná se téměř o všechny údaje uvedené výše, neboť s výjimkou cookies od Vás shromažďujeme pouze osobní údaje potřebné k uzavření a plnění smluv směřujících k převodu nemovitosti, což je hlavní účel zpracování osobních údajů. Nejste povinni poskytovat nám osobní údaje nad rámec tohoto účelu (např. tzv. reklamní cookies) – poskytnutí takových údajů je čistě dobrovolné.

Komu budou Vaše údaje předány

Vaše osobní údaje bude zpracovávat přímo Správce (jeho pověření zaměstnanci), případně jiná společnost patřící do skupiny BCD Group. Vždy však bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy a tak, aby byla zajištěna maximální ochrana Vašich osobních údajů.

Vámi poskytnuté osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou jejich předání našim smluvním partnerům, kteří nám poskytují služby související s účelem zpracování Vašich osobních údajů (tj. zejména související s uzavřením a plněním smluv, které s Vámi budeme uzavírat) a kteří jsou zavázání k tomu, aby zachovávali důvěrnost Vašich údajů a zpracovávali je pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování daných služeb, přičemž těmito partnery jsou zejména:

 • dodavatelé IT technologií;
 • poskytovatelé účetních služeb;
 • daňoví poradci;
 • právní poradci;
 • dodavatelé stavebních prací;
 • další osoby podílející se na uzavírání smluv a souvisejících dokumentů a na řízení projektu

Pouze na Vaši výslovnou žádost a s Vaším souhlasem budou Vaše kontaktní údaje předány hypotečnímu specialistovi (HYPOASISTENT s.r.o., IČO: 24663794), který s námi spolupracuje a může Vám pomoci získat co nejúspornější hypotéku.

Dále mohou být Vaše osobní údaje předány orgánům veřejné moci či jiným subjektům v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností.

Automatizované rozhodování

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Kontaktní údaje Správce a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce nemá pověřence pro ochranu osobních údajů. S případnými podněty, dotazy, žádostmi či stížnostmi se prosím obracejte na e-mailovou adresu: accounting@bcdgroup.cz.

Kontaktní údaje dozorového úřadu

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zacházíme s Vašimi údaji, či se způsobem, jakým jsme Vám umožnili realizaci Vašich práv, můžete se se svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ústředna  +420 234 665 111, e-mail posta@uoou.cz, https://www.uoou.cz.

 

Nadlan s.r.o.