nadrokytkou.cz

Postup koupě bytu:

  1. Rezervační smlouva:

Na základě písemné rezervační smlouvy zájemce – kupující uhradí rezervační poplatek ve výši 100.000,- Kč + DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů (“DPH”), který bude v případě uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy („budoucí kupní smlouva“) plně započítán jako záloha na kupní cenu předmětu budoucí koupě. V případě, že rezervační poplatek nebude ve sjednaném termínu plně uhrazen, platnost rezervační smlouvy automaticky končí.

Po uhrazení rezervačního poplatku, prodávající zašle zájemci ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření rezervační smlouvy konkrétní text budoucí kupní smlouvy (s již vyplněnými konkrétními údaji v souladu s rezervační smlouvou).

V případě, že uběhne výše uvedená 30 denní lhůta, aniž by prodávající zaslal zájemci konkrétní text budoucí kupní smlouvy, je zájemce oprávněn od rezervační smlouvy odstoupit a rezervační poplatek mu bude v plné výši vrácen.

Budoucí kupní smlouva je písemně uzavírána do 15 dnů ode dne předložení jejího konkrétního textu zájemci ze strany prodávajícího. Nebude – li budoucí kupní smlouva ze strany zájemce ve sjednané lhůtě uzavřena, platnost rezervační smlouvy automaticky končí uplynutím 20. dne ode dne předložení konkrétního textu budoucí kupní smlouvy zájemci a uhrazený rezervační poplatek se nevrací.

  1. Budoucí kupní smlouva:

Uzavřením budoucí kupní smlouvy vzniká závazek prodávajícího a kupujícího uzavřít za sjednaných podmínek kupní smlouvu ohledně předmětu budoucí koupě. Budoucí kupní smlouva obsahuje vedle konkrétní specifikace předmětu budoucí koupě a kupní ceny zejm. ujednání o platebních podmínkách (viz. splatnost kupní ceny), podmínkách dokončení a předání předmětu koupě, jeho vlastnostech a způsobu předání do užívání kupujícímu po uzavření kupní smlouvy.

  1. Kupní smlouva:

K uzavření kupní smlouvy dochází v návaznosti na dokončení výstavby předmětu koupě (vydání kolaudačního souhlasu a přidělení čísla popisného budově, v níž se předmět koupě nachází).

Podmínkou k uzavření kupní smlouvy je mj. uskutečnění technické prohlídky předmětu koupě (bytu) po jeho dokončení (za účasti kupujícího a prodávajícího) a uhrazení celé částky sjednané kupní ceny vč. DPH v souladu s budoucí kupní smlouvou.

Společně s kupní smlouvu dochází k podpisu příslušného návrhu na vklad vlastnického práva kupujícího dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

Předložení návrhu na vklad vlastnických práv dle kupní smlouvy příslušnému katastrálnímu úřadu zajišťuje na své náklady prodávající, a to nejpozději do 5 pracovních dnů.

Předání předmětu koupě do užívání kupujícího zajišťuje prodávající nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy a podání příslušného návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Splatnost kupní ceny

rezervační poplatek ve výši 100.000,- Kč + DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů  do pěti (5) pracovních dnů ode dne podpisu rezervační smlouvy na účet prodávajícího; v případě uzavření budoucí kupní smlouvy představuje první zálohu na kupní cenu;

druhá (2) záloha na kupní cenu ve výši 10% z kupní ceny bez DPH + DPH z této druhé zálohy (snížená o uhrazený rezervační poplatek) do sedmi (7) dnů ode dne uzavření budoucí kupní smlouvy na účet prodávajícího;

doplatek kupní ceny (vč. dosud neuhrazené DPH) do třiceti (30) dnů ode dne písemné informace prodávajícího o dokončení předmětu koupě (vydání kolaudačního souhlasu) na účet prodávajícího.

Hypotéka

Jsme si vědomi, že zajištění kvalitního financování je klíčové při koupi předmětu koupě. Jsme proto připraveni Vám dopomoci k získání co nejúspornější hypotéky na bydlení, navíc bez zbytečného papírování. Námi oslovený hypoteční specialista, společnost HYPOASISTENT, vám pomůže s výběrem produktu (hypotéky s nízkou sazbou, 100% hypotéky, hypotéky pro podnikatele, hypotéky pro mladé, hypotéky bez prokazování příjmů, hypotéky se zápočtem úspor, aj.), poradí s výběrem typu úrokové sazby, pomůže s kompletací dokumentů, zajistí odhad nemovitosti a komunikaci s katastrem a bankou.

Nabídku celého trhu naleznete na jednom místě a díky mimořádným slevám získáte i takové podmínky, které banky standardně na pobočkách nenabízí:

HYPOASISTENT pohlídá celý schvalovací proces a smluvní dokumentaci s vámi předem projde a vysvětlí. 100% diskrétnost je naprostou samozřejmostí.

Uvažujete-li o financování hypotékou, k rychlému orientačnímu výpočtu vám pomůže hypoteční kalkulačka. Obrátíte – li se na HYPOASISTENT, ochotně a diskrétně vám poradí a připraví kalkulaci hypotéky v jakékoliv bance.